GIẢI PHÁP SỐ HÓA QUẢN LÝ CÂY XANH - CHIẾU SÁNG - CTGT ĐÔ THỊ

Đăng nhập

Nhập tài khoản và mật khẩu để tiếp tục

IOT CITY là giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ bản đồ số (công nghệ GIS), công nghệ Mobile và công nghệ Cloud cho mục đích thu thập, lập bản đồ cây xanh, bản đồ mạng lưới chiếu sáng đô thị, ctgt song song với việc hiện đại hoá công tác vận hành, quản lý, tuần tra, kiểm tra DVCI.

2020 © Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Phần mềm kết nối số Việt Nam IOT Software

GIẢI PHÁP SỐ HÓA QUẢN LÝ CÂY XANH - CHIẾU SÁNG - CTGT ĐÔ THỊ

IOT CITY là giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ bản đồ số (công nghệ GIS), công nghệ Mobile và công nghệ Cloud cho mục đích thu thập, lập bản đồ cây xanh, bản đồ mạng lưới chiếu sáng đô thị, ctgt song song với việc hiện đại hoá công tác vận hành, quản lý, tuần tra, kiểm tra DVCI.

2020 © Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Phần mềm kết nối số Việt Nam IOT Software